Privacybeleid

Privacybeleid

Wij bij CRMstrategen zijn ons ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van CRMstrategen is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is geworden.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

  • Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door CRMstrategen verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met CRMstrategen. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk toe op het leveren en implementeren van producten binnen het Zoho platform. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van CRMstrategen te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

  • Marketingactiviteiten

CRMstrategen houdt, in het kader van haar marketing- en salesactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van de CRMstrategen. Klantgegevens die hiervoor gebruikt worden zijn uitsluitend de gegevens die door de klant zijn aangegeven, zoals telefoonnummers en e-mailadressen.

  • Beveiligingsniveau

Alle gegevens worden opgeslagen in de cloud-omgeving van Zoho. CRMstrategen beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

  • Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

  • Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

CRMstrategen
dhr. J.D. van Boven
Landjuweel 10
3905PG Veenendaal
privacy@CRMstrategen.nl

  • Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.CRMstrategen.nl) worden gepubliceerd.